სალარო ოპერაციების განხორციელება

პროგრამის მიზნები: პროგრამის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს ნაღდი ანგარიშსწორების ოპერაციების განხორციელება - თანხის მიღება, გაცემა, კონვერტაცია, საეჭვო ფულისა და დაზიანებული კუპიურების  გამოვლენა, ფულის ნიშნების ნამდვილობის დადგენის საშუალებებ. სალარო ოპერაციების განხორციელება- გახსნის პროცედურა, სალაროს ნაშთის კონტროლი,  სალაროს ნაშთის გამოყვან, ბანკნოტებისა და მონეტების ფორმირებისა და შეფუთვის წესი, სალაროს დახურვის პროცედურა, რითაც შიძენს დასაქმებისათვის ისეთ საჭირო ცოდნას და უნარებს.

პროგრამის მოკლე აღწერა: სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი ასაკის საბაზო ან/და სრული განათლების მქონე პირს, რომელსაც შესრულებული აქვს  17 წელი და სურს შეისწავლოს სალარო ოპერაციებთან დაკავშირებული საკითხები, რომელსაც გამოიყენებს  საფინანსო ორგანიზაციებში, კომერციული  ორგანიზაციებში და  სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებში მოლარედ დასაქმებისას, მათ შორის - ბილეთების გაყიდვების სალაროებში ან/და საკუთარი ბიზნესისათვის.

პროგრამის მოცულობაა 120  სთ

პროფესიული მომზადების ფარგლებში მიღწეული შედეგის დადასტურების შემდეგ მსმენელი მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერტიფიკატს დანართით.

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით ან/და  უნარით ან/და კომპეტენციით)

სხვადასხვა ემისიის ეროვნული და უცხოური ვალუტის  ბანკნოტების, მათი ნამდვილობის დადგენის საშუალებებისა და  მეთოდების დახასიათება;

ნაღდი ანგარიშსწორების ოპერაციების (თანხის მიღება/გაცემა) განხორციელება; 

სალაროს  პროცედურები, სალაროს გახსნა და დახურვა;

სალაროს ნაშთის კონტროლი და ინკასაციის განხორციელება;