ადმინისტრაცია

ინგა მანაშერიძე

დირექტორი

ირაკლი მანაშერიძე

ადმინისტრაციის უფროსი

ნაზო წიბლიაშვილი

ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი

ლიანა ბინიაშვილი

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი

თამარ კანდელაკი

საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

სოფიო კაკაურიძე

ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი

ნათია ცალუღელაშვილი

სასწავლო პროცესის სპეციალისტი

თამარ სანიშვილი

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სპეციალისტი, კარიერული დაგეგმვის სპეციალისტი

დარეჯან სებისკვერაძე

ფინანსური მენეჯერი

როზა გოგოლაძე

ბიბლიოთეკარი

გოჩა ყარმაზანაშვილი

უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი