გერიატრიული ასისტენტი

გერიატრიული ასისტენტი

პროგრამის მიზნები: პროფესიული მომზადების პროგრამის  ,,გერიატრიული ასისტენტი“ მიზანია მსმენელმა შეიძინოს გერიატრიული ასაკის პირის მოვლის საჭიროებებზე  მორგებული ცოდნა და უნარჩვევები, რაც ითვალისწინებს:  მოვლას  დაავადებისა და  ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით. ეფექტურ კომუნიკაციას,  მოვლისთვის საჭირო  პროცედურების ჩატარებას,  კვებას, ჰიგიენის მოწესრიგებას, ჩაცმა/გახდას, საწოლის გამზადებას, საწოლისა და პირადი თეთრეულის გამოცვლას, დახმარება მოძრაობის დროს;   პაციენტის    უსაფრთხოებაზე ზრუნვას , მისთვის მოსახერხებელი გარემოს შექმნას, ტრანსპორტირებას, სანიტარულ-ჰიგიენურ და   ეპიდემიოლოგიური ნორმების დაცვას. კურსის დასრულების შემდგომ პირი შეიძლება დასაქმდეს: მომვლელად  ხანგრძლივი სამედიცინო მომსახურების დაწესებულებაში (მოხუცთა თავშესაფარი, სათემო ან საოჯახო ტიპის მომსახურება, დღის ცენტრი).

პროგრამის მოკლე აღწერა: პროფესიული მომზადების პროგრამაზე - ,,გერიატრიული ასისტენტი’’ სწავლა შეუძლია  ნებისმიერ დაინტერესებულ სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს სურვილი დასაქმდეს ხანგრძლივი ზრუნვის  ინსტიტუციაში მომვლელად; შეისწავლოს გერიატრიული ასაკის პირის მოვლის თანამედროვე მიდგომები და მოვლის პრაქტიკული უნარჩვევები  და გახდეს კვალიფიციური კადრი ბაზარზე  არსებული მოთხოვნების შესაბამისად.

პროფესიული მომზადების  პროგრამის  - ,,გერიატრიული ასისტენტი“ - სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა  6 კვირა, კვირეული დატვირთვა 24 საათი, ჯამში - 144 საათი.

პრაქტიკული კომპონენტის სწავლება განხორციელდება  ა(ა)იპ „საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასის“ ბაზაზე  C გარემოში, ხელშკრულების საფუძველზე, პრაქტიკული სწავლება მოიცავს  შესაბამისად  აღჭურვილ სიმულაციურ გარემოში მეცადინეობას.

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით ან/და  უნარით ან/და კომპეტენციით)

1.       მოვლის  პრინციპების განმარტება

  1. ეფექტური კომუნიკაცია მოვლაში
  2. გერიატრიული ასაკის  თავისებურების განმარტება
  3. მოვლითი ღონისძიებების ჩატარება
  4. დამოუკიდებლობის შენარჩუნების ხელშეწყობა

6.     პროფილაქტიკური  ღონისძებების ჩატარება

 

პროფესიული მომზადების ფარგლებში მიღწეული შედეგის დადასტურების შემდეგ მსმენელი მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერტიფიკატს დანართით.