კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

პროგრამის მიზნები: პროგრამის მიზანია მსმენელთათვის ისეთი უნარების განვითარება, რომელთა გამოყენებით უსაფრთხოდ შეძლებენ კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფას კერძო თუ საჯარო დაწესებულებებში ან პირადი მოხმარებისთვის.

პროგრამის მოკლე აღწერა: სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი ასაკის საბაზო განათლების მქონე პირს რომელსაც სურს შეისწავლოს კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა როგორც დასაქმების, თვითდასაქმების ან პირადი მოხმარების მიზნით.

პროგრამის მოცულობაა 105 სთ, სასწავლო პროცესი გრძელდება 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით ან/და  უნარით ან/და კომპეტენციით)

BIOS-ის კონფიგურირება და ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია;

ოპერაციული სისტემის გამართვა;

გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია;

ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

პროფესიული მომზადების ფარგლებში მიღწეული შედეგის დადასტურების შემდეგ მსმენელი მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერტიფიკატს დანართით.